ÚŘEDNÍ DESKA

ÚŘEDNÍ DESKA OBCE HEŘMANOVICE

Nařízení obce Heřmanovice

Obecní úřad v Heřmanovicích vzhledem k přetrvávajícímu tropickému počasí a suchu s okamžitou platností do odvolání zakazuje všem uživatelům obecních vodovodů:
– Používat vodu na zalévání zahrad, napouštění různých nádob a bazénů, umývání automobilů a jiných dopravních prostředků a techniky
– Používat vodu na rozsáhlejší stavební práce.

Nařízení obce Heřmanovice

Návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Obec Heřmanovice obdržela od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje veřejnou vyhlášku s názvem Návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Tuto vyhlášku najdete na našem webu zde. Návrh se týká i území obce Heřmanovice, takže stojí zato se s ním seznámit a v souladu s možností, která je ve vyhlášce uvedena, případně podávat k návrhu připomínky. Celé znění aktualizace územního plánu našeho kraje je velmi rozsáhlé a lze je najít na adrese
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uzemni_planovani/aktualizace-zasad-uzemniho-rozvoje-moravskoslezskeho-kraje-a-zur-msk-52182/

Písemné připomínky k návrhu může podávat každý, nejpozději do 29. 7. 2015.

Veřejné zasedání č. 4 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 29. 6. 2015 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:
1. Projednání a schválení roční účetní závěrky obce sestavené k 31.12.2014
2. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2014 včetně souhlasu a opatření
3. Projednání a schválení roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko sestavené k 31.12.2014
4. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2014 včetně souhlasu a opatření
5. Projednání návrhu České pošty na zajištění poštovních služeb obcí a rozhodnutí o návrhu
6. Upřesnění formulace bodu 2.g) Usnesení ZO ze dne 10.11.2014
7. Projednání Zásad poskytování příspěvků občanům, rozhodnutí ZO.
8. Čerpání rozpočtu a rozpočtové opatření č. 2
9. Současné pronájmy obecních pozemků.
10. Projednání a rozhodnutí k dotacím od ZIF
11. Projednání aktualizace Zásad pronájmu obecních pozemků, rozhodnutí o návrhu
12. Záměr pronájmu obecního stánku ve Sportovním areálu na hřišti k provozování sezónního občerstvení
13. Projednání a rozhodnutí o smlouvě na dotaci „Lesní slavnost Lapků z Drakova 2015“ z rozpočtu obce
14. Záměry prodeje a pronájmu pozemků nezbytných pro obsluhu domu či firmy
15. Prodeje a pronájmy pozemků nezbytných pro obsluhu domu či firmy
16. Vodovod – rekonstrukce horní části vodovodu Forvíz
17. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Hasiči upozorňují na povinnosti při vypalování, pálení porostů a klestí

Jaro se blíží mílovými kroky a hasiči upozorňují na povinnosti vyplývající z platné legislativy. V první fázi je třeba rozlišit povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon o PO“) pro fyzické osoby vs. podnikající fyzické a právnické osoby.

Fyzické osoby mohou provádět kontrolované spalování hořlavých látek, např. mohou pálit shrabanou trávu na hromadě, která bude ohraničená proti případnému rozšíření, samozřejmě nebude umístěna pod stromy nebo v blízkosti jiných hořlavých látek a u tohoto spalování budou osoby přítomny. Je však zakázáno plošné vypalování porostů. Na fyzické osoby se nevztahuje ohlašovací povinnost pro pálení na územně příslušný hasičský záchranný sbor kraje. Měli bychom se však seznámit se závaznými vyhláškami obcí, které způsob pálení na volném prostranství mnohdy zakazují, nebo alespoň upravují. Pálení odpadů na volném prostranství navíc není jediný způsob, jak se zbavit biologického odpadu. Ten je možné také zkompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech nebo ve sběrných dvorech.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (firmy, společnosti) také nesmí dle zákona o požární ochraně provádět plošné vypalovaní porostů. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou navíc povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

Pro ohlášení pálení u právnických a podnikajících fyzických osob pro území okresu Bruntál doporučujeme využít internetové zaregistrování na webové adrese www.hzsmsk.cz, kde na pravé straně naleznete odkaz „PÁLENÍ KLESTÍ“. Pro přihlášení a vyplnění údajů o pálení je potřeba jednoduché registrace.

Další možností ohlášení pálení je formou emailu (od@hzsmsk.cz )nebo pevné linky (+420 950 739 810), kde je potřeba uvést:
• datum a čas (od kdy do kdy bude pálení probíhat),
• uvést přesnou lokalitu pálení (nejlépe uvést GPS souřadnice),
• jméno a mobilní telefonní číslo na osobu, která bude u pálení přítomna, a tím i zodpovědná.

UPOZORNĚNÍ
Někteří občané a firmy si pro hlášení pálení pletou tísňové telefonní číslo 150 či 112. Důrazně upozorňujeme, že tato čísla jsou určena pro tísňová volání v případě, že se někdo ocitne v tísni a potřebuje rychlou pomoc, nikoliv pro ohlášení pálení.

Pokud právnické a podnikající fyzické osoby vypalují plošně porosty nebo neoznámí spalování hořlavých látek na volném prostranství, případně nestanoví opatření proti vzniku a šíření požáru dopouští se správního deliktu dle zákona o PO, za který hrozí sankce až do výše 500. 000 Kč.

Mějme na paměti možné nebezpečí a včas mu předcházejme.

Text: Ing. Antonín Ušela – vrchní inspektor požární ochrany
Foto: HZS MSK územního odboru Bruntál

Veřejné zasedání č. 3 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 23. 3. 2015 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:

1) Čerpání rozpočtu obce, rozpočtová opatření
2) Zpráva o inventarizaci majetku obce
3) Multifunkční centrum obce – informace o aktuálním stavu
4) Projednání a schválení smlouvy o právu provést stavbu pro ČHMÚ (měření vydatnosti a teploty podzemních vod)
5) Záměry prodeje a pronájmu pozemků nezbytných pro obsluhu domu
6) Vodovod – měření odběru, náklady a cena vody
7) Různé (poplatky za komunální odpad, apod.)

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany.