ÚŘEDNÍ DESKA

ÚŘEDNÍ DESKA OBCE HEŘMANOVICE

Veřejné zasedání č. 2 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná se koná 15. 12. 2014 v 18:00 hodin v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:

1. Čerpání rozpočtu obce, rozpočtová opatření
2. Inventarizace majetku včetně pozemků a vodních zdrojů, cenová mapa, doplnění Zásad prodeje a pronájmu pozemků
3. Multifunkční centrum obce – aktuální stav
4. Chodníky I – aktuální stav
5. Dodávka traktoru a služeb – aktuální stav
6. Ukončení pronájmu u pozemků, o které se bude starat obec sama
7. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2015 a rozpočtových výhledů na léta 2016 a 2017
8. Různé (poplatky za komunální odpad 2010-2014 apod.)

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany.

Úřední deska – Výběrová řízení

Úřední deska – Výběrová řízení
Název Na úřední
desce od
Uzavřené výběrové řízení s názvem „Traktor s příslušenstvím a servis“

Výzva k podání nabídky – zakázka malého rozsahu

Písemný záznam o posouzení a hodnocení nabídek

Oznamení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

21. 11. 2014
Zveřejnění smlouvy na akci: „CHODNÍKY PODÉL SILNICE II/453 V OBCI HEŘMANOVICE – I. ETAPA

SMLOUVA O DÍLO č. 1CH/2014 „CHODNÍKY PODÉL SILNICE II/453 V OBCI HEŘMANOVICE – I. ETAPA“.

20. 9. 2014
Vyhodnocení nabídky na zakázku malého rozsahu „CHODNÍKY PODÉL SILNICE II/453 V OBCI HEŘMANOVICE – I. ETAPA

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Písemný záznam o posouzení a hodnocení nabídek

25. 8. 2014
Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu „CHODNÍKY PODÉL SILNICE II/453 V OBCI HEŘMANOVICE – I. ETAPA

Výzva k podání nabídky – zakázka malého rozsahu

Přílohy a dokumentace

Příloha č. 1 – VÝKAZ (Krycí list rozpočtu)

Příloha č. 1 – VÝKAZ (Krycí list rozpočtu) v xls

Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 3 – Projektová dokumentace zakázky

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnné řešení stavby – B-01 Přehledná situace

B. Souhrnné řešení stavby – B-02 Celková situace (foto)

C. Stavební část – Technická zpráva

C. Stavební část – Situace – chodník I

C. Stavební část – Situace – chodník II

C. Stavební část – Vzorové příčné řezy

C. Stavební část – Uložení potrubí

C. Stavební část – Uliční vpusť

E. Zásady organizace výstavby – Technická zpráva

E. Zásady organizace výstavby – Přechodné dopravní značení I

E. Zásady organizace výstavby – Přechodné dopravní značení II

F. Doklady – Doklady

F. Doklady – 01. Snímek katastrální mapy 1

F. Doklady – 01. Snímek katastrální mapy 2

F. Doklady – 02. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Bruntál

F. Doklady – 03. Policie ČR, KŘ Policie MSK, Územní odbor Bruntál, Dopravní inspektorát

F. Doklady – 04. Městský úřad Krnov – Odbor dopravy a silničního hospodářství

F. Doklady – 05. Městský úřad Krnov – Odbor životního prostředí

F. Doklady – 06. Městský úřad Krnov – Odbor regionálního rozvoje – státní památková péče

F. Doklady – 07. ČEZ Distribuce a.s.

F. Doklady – 08. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – Situační výkres (93027-11)

F. Doklady – 08. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – Vyjádření o existenci PVKS (93027-11)

F. Doklady – 09. RWE Distribuční služby, s.r.o.

F. Doklady – 10. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Příloha č. 4 – Stavební povolení

Příloha č. 5 – Čestné prohlášení uchazeče o malou veřejnou zakázku

10. 8. 2014

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná dne 10. 11. 2014 v 18 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:
1. Zahájení.
2. Složení slibu členů zastupitelstva obce.
3. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.
4. Volba členů volební komise pro volbu starosty a místostarosty.
5. Volba členů návrhové komise.
6. Určení ověřovatelů zápisu.
7. Schválení způsobu volby a volebního řádu pro volbu starosty a místostarosty.
8. Volba starosty.
9. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni.
10. Volba místostarosty.
11. Návrh na zřízení výboru finančního zastupitelstva obce a volba předsedy a členů výboru.
12. Návrh na zřízení výboru kontrolního zastupitelstva obce a volba předsedy a členů výboru.
13. Organizační záležitosti – stanovení termínu příštího zasedání zastupitelstva obce.
14. Různé.
15. Závěr

Na zasedání zveme všechny občany.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná se koná 29. 9. 2014 v 17:30 hodin v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:

1) Záměry prodeje a pronájmu pozemků

2) Prodeje a pronájmy pozemků

3) Uzavřená smlouva na chodník v obci – etapa I

4) Projednání závěru výběrového řízení na podzimní koupi traktoru s příslušenstvím

5) Rozpočtová opatření

6) Různé (první vybavení do šoltéství atd.)

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany.