Přeskočit na obsah

Úřední deska – Veřejné vyhlášky, vyhlášení a nařízení

Úřední deska obce Heřmanovice – Veřejné vyhlášky, vyhlášení a nařízení

Veřejná vyhláška – Zveřejnění opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Čj: MSK 155221/2018
Sp. zn.: ÚPS/31447/2018/Vin
326.1 A10
Vyřizuje: Ing. arch. Beata Vinklárková
Telefon: 595 622 552
Fax: 595 622 263
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 7. 11. 2018

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako pořizovatel podle § 5 odst. 1 a 2 a § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), zveřejňuje podle § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) Aktualizaci Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje – opatření obecné povahy na úředních deskách obecních v obcích, jejichž správních obvodů se toto opatření obecné povahy týká. Opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje vydalo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 9/957 dne 13. 9. 2018.

Celý dokument ke stažení zde.

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu územní studie krajiny pro správní obvod ORP KRNOV (doručení veřejnou vyhláškou)

Městský úřad Krnov, odbor výstavby, jako pořizovatel územně plánovacího podkladu – Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Krnov – tímto o z n a m u j e, že v pondělí 10. prosince 2018 od 15:30 hod. se uskuteční veřejné projednání návrhu územní studie krajiny v Koncertní síni sv. Ducha v Krnově.

Vlastní dokument zde.

Veřejná vyhláška – doručení – Návrh zadání územního plánu Heřmanovice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Doručení – NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEŘMANOVICE
Městský úřad Krnov, odbor výstavby jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Heřmanovice, doručuje dle § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „stavební zákon“), návrh zadání Územního plánu Heřmanovice (dále jen „návrh zadání“).
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Doručení – NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEŘMANOVICE

Návrh zadání je vystaven k veřejnému nahlédnutí v tištěné podobě na Městském úřadě Krnov, odboru výstavby (Krnov, Vodní ul. 1, 3. NP, kanc. Č. 712) a na Obecním úřadě v Heřmanovicích.
Návrh zadání je také zveřejněn na internetové adrese:
– www.krnov.cz, odkazem „RADNICE“ – „Územní plánování“ – „Územní plány – spádové obce“ „Projednávaná územně plánovací dokumentace“
– www.hermanovice.cz pod odkazem „Úřední deska – Veřejné vyhlášky, vyhlášení a nařízení“ (spolu s veřejnou vyhláškou o doručení návrhu zadání).

Návrh zadání územního plánu Heřmanovice určený k projednání ve smyslu § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný v souladu s § 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.
Návrh zadání územního plánu Heřmanovice