Přeskočit na obsah

Úřední deska – Veřejné vyhlášky, vyhlášení a nařízení

Úřední deska obce Heřmanovice – Veřejné vyhlášky, vyhlášení a nařízení

Veřejná vyhláška – zveřejňuje na vědomí usnesení vydané podle § 156 správního řádu poznamenané do spisu: Usnesení – opravuje zřejmé nesprávnosti

Čj: MSK 172888/2018
DSp. zn.: ÚPS/34538/2018/Vin
326.1 A10
Vyřizuje: Ing. arch. Beata Vinklárková
Odbor: Odbor územního plánování a stavebního řádu
Telefon: 595 622 552
Fax: 595 622 263
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 12. 12. 2018

Usnesení
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako pořizovatel zásad územního rozvoje podle § 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití § 156 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
opravuje zřejmé nesprávnosti úplného znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK) ve znění aktualizace č. 1, zpracovaného po vydání Aktualizace č. 1 ZÚR MSK vydané usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 9/957 dne 13. 9. 2018, a doručeného veřejnou vyhláškou č. j. MSK 153468/2018 dne 21. 11. 2018.

Celý dokument ke stažení zde.

Veřejná vyhláška – Zveřejnění opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Čj: MSK 155221/2018
Sp. zn.: ÚPS/31447/2018/Vin
326.1 A10
Vyřizuje: Ing. arch. Beata Vinklárková
Telefon: 595 622 552
Fax: 595 622 263
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 7. 11. 2018

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako pořizovatel podle § 5 odst. 1 a 2 a § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), zveřejňuje podle § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) Aktualizaci Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje – opatření obecné povahy na úředních deskách obecních v obcích, jejichž správních obvodů se toto opatření obecné povahy týká. Opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje vydalo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 9/957 dne 13. 9. 2018.

Celý dokument ke stažení zde.

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu územní studie krajiny pro správní obvod ORP KRNOV (doručení veřejnou vyhláškou)

Městský úřad Krnov, odbor výstavby, jako pořizovatel územně plánovacího podkladu – Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Krnov – tímto o z n a m u j e, že v pondělí 10. prosince 2018 od 15:30 hod. se uskuteční veřejné projednání návrhu územní studie krajiny v Koncertní síni sv. Ducha v Krnově.

Vlastní dokument zde.

Veřejná vyhláška – doručení – Návrh zadání územního plánu Heřmanovice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Doručení – NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEŘMANOVICE
Městský úřad Krnov, odbor výstavby jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Heřmanovice, doručuje dle § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „stavební zákon“), návrh zadání Územního plánu Heřmanovice (dále jen „návrh zadání“).
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Doručení – NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEŘMANOVICE

Návrh zadání je vystaven k veřejnému nahlédnutí v tištěné podobě na Městském úřadě Krnov, odboru výstavby (Krnov, Vodní ul. 1, 3. NP, kanc. Č. 712) a na Obecním úřadě v Heřmanovicích.
Návrh zadání je také zveřejněn na internetové adrese:
– www.krnov.cz, odkazem „RADNICE“ – „Územní plánování“ – „Územní plány – spádové obce“ „Projednávaná územně plánovací dokumentace“
– www.hermanovice.cz pod odkazem „Úřední deska – Veřejné vyhlášky, vyhlášení a nařízení“ (spolu s veřejnou vyhláškou o doručení návrhu zadání).

Návrh zadání územního plánu Heřmanovice určený k projednání ve smyslu § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný v souladu s § 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.
Návrh zadání územního plánu Heřmanovice