Přeskočit na obsah

Veřejná vyhláška – zveřejňuje na vědomí usnesení vydané podle § 156 správního řádu poznamenané do spisu: Usnesení – opravuje zřejmé nesprávnosti

Čj: MSK 172888/2018
DSp. zn.: ÚPS/34538/2018/Vin
326.1 A10
Vyřizuje: Ing. arch. Beata Vinklárková
Odbor: Odbor územního plánování a stavebního řádu
Telefon: 595 622 552
Fax: 595 622 263
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 12. 12. 2018

Usnesení
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako pořizovatel zásad územního rozvoje podle § 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití § 156 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
opravuje zřejmé nesprávnosti úplného znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK) ve znění aktualizace č. 1, zpracovaného po vydání Aktualizace č. 1 ZÚR MSK vydané usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 9/957 dne 13. 9. 2018, a doručeného veřejnou vyhláškou č. j. MSK 153468/2018 dne 21. 11. 2018.

Celý dokument ke stažení zde.