Přeskočit na obsah

Veřejné vyhlášky, vyhlášení a nařízení

Vyvěšeno dne: 17. 2. 2023

Starosta obce Heřmanovice tímto vyhlašuje záměr obce pronajmout či propachtovat níže uvedené pozemky, a to za podmínek specifikovaných u jednotlivých pozemků.
 
Záměr obce Heřmanovice na pronájmy či pachty je zde.
 
Žádosti o pronájem nebo pacht níže uvedených pozemků obec přijímá do 5. 3. 2023.
 
V Heřmanovicích dne 17. 2. 2023

Vyvěšeno dne: 9. 8. 2022

Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje“ – č. j. MSK 82974/2022
Čj.: MSK 82974/2022
Sp. zn.: ÚPS/8360/2019/Sak 326.1 A10
Vyřizuje: Ing. arch Hana Krupníková
Odbor: Odbor územního plánování a stavebního řádu

Vyvěšeno dne: 15. 7. 2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámení vlastníkům lesa o místě a lhůtě předání lesních hospodářských LHO Krnov,kód 701 801 v zařizovacím obvodu Krnov
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV
ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1
794 01 KRNOV
Čj.: KRNOOVZP-61867/2022 salv

Vyvěšeno dne: 26. 6. 2022

Informace obce o ukončení nájemních vztahů k obecním pozemkům

Vyvěšeno dne: 26. 4. 2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj – zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 1910374/22/3200-11050-804492 – DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022.
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Ostrava
Na Jízdárně 3162/3
709 00 MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ
Čj.: 1910926/22/3200-11050-804492

Vyvěšeno dne: 9. 12. 2021

ROZHODNUTÍ – Městského úřadu Krnov, odboru výstavby a životního prostředí, ve věci změny stavby před jejím dokončením pro stavbu vodního díla nazvanou jako „Oprava horního vodovodu Heřmanovice“ – k prodlužení doby platnosti stavebního povolení č.j. KRNOZP-69472/2019 MIKL ze dne 16. 09. 2019
Naše č.j.:KRNOOVZP-102091/2021 winl
Naše sp.zn.: OVZP/11198/2021/winl
Vyřizuje: Ing. Gabriela Winkler
Telefon: 554 697 702
E-mail: gwinkler@mukrnov.cz
Datum: 08. 12. 2021

Vyvěšeno dne: 3. 11. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A O MOŽNOSTI VYJÁDŘIT SE K PODKLADŮM ROZHODNUTÍ – Oprava horního vodovodu Heřmanovice
Naše č.j.: KRNOOVZP-90548/2021 winl
Naše sp.zn.: OVZP/11198/2021/winl
Vyřizuje: Ing. Gabriela Winkler
Telefon: 554 697 702
E-mail: gwinkler@mukrnov.cz

Vyvěšeno dne: 24. 10. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Čj.: MSK 128938/2021
Sp. zn.: ÚPS/8360/2019/Sak 326.1 A10 N
Vyřizuje: Ing. arch Hana Krupníková
Telefon: 595 622 959
E-mail:posta@msk.cz

Vyvěšeno dne: 12. 7. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUNTÁL, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství
Příloha – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUNTÁL, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství
Čj: MUBR/47549-21/Liš – OŽP-280/P/DZ_2664/2021/Liš
Vyřizuje: Bc. Milan Liščák
Email: Milan.Liscak@mubruntal.cz
Telefon: 554 706 196

Vyvěšeno dne: 4. 6. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECENÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK – Ministerstvo zemědělství – Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření
Čj.: MZE-33053/2021-15121
VYŘIZUJE: Mgr. Ladislav Faigl
TELEFON: 221812831
E-MAIL: Ladislav.Faigl@mze.cz
ID DS: yphaax8

Vyvěšeno dne: 24. 4. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj – DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021
Čj.: 1741958/21/3200-11460-804492

Vyvěšeno dne: 4. 4. 2021

Vyhlášení záměru obce Heřmanovice na prodej pozemku č. 2467 dle GP

Vyvěšeno dne: 31. 3. 2021

Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
č.j.: SR/0027/US/2021-2
Vyřizuje/telefon: Zemanová T:951 421 242
ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz

Vyvěšeno dne: 25. 2. 2021

Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení stavebního řízení
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ: 000 95 711, Úprkova ul. č. 1, Ostrava 702 23, středisko Bruntál, Zahradní II/19, 792 01 Bruntál (dále jen “stavebník”) ohlásila dne 29. 01. 2020 prostřednictvím zpl. zástupce: RSE Project s.r.o., IČ: 293 98 266, Ruská 83/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu provedení stavebního záměru nazvaného:
Souvislá oprava silnice II/445 Vrbno p. Pr. – Heřmanovice, umístěného na pozemcích parc. č. 1274 a 1372/1 v k. ú. Mnichov pod Pradědem a parc. č. 3016/2, 3016/4, 3058/2, 3091/1, 3091/5, 3112/1, 3217, 3281/1, 3281/5, 3314/1, 3314/4, 4170, 4340, 4389, 4390, 4407/22, st. č. 150/2 v k. ú. Heřmanovice.
Č.j.: KRNOOVZP-12865/2021 mali
Spis.zn.: OVZP-1369/2021-mali 330.1 V/5
Vyřizuje/telefon: Bc. Ivana Malinová/5554 697 603
E-mail: imalinova@mukrnov.cz

Vyvěšeno dne: 7. 9. 2020

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu (MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK – Odbor dopravy a silničního hospodářství)
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – 2 část
Č.j.: MJ/45019/2020
Spis.zn.: MJ/39484/2020/02/ODSH/TOM
Vyřizuje/telefon: Toman/584 498 402

Vyvěšeno dne: 4. 8. 2020

KRAJSKÝ ÚŘAD – Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Čj.: MSK 89409/2020
Sp. zn.: ÚPS/8360/2019/Sak
Vyřizuje: Ing. arch Hana Krupníková

Vyvěšeno dne: 29. 7. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020
Příloha 1
Spisová značka.: 14LH18295/2020-16212
Č.j.: 33784/2020-MZE-16212
Vyřizuje: Ing. Jiří Bílý, Ph.D.

Vyvěšeno dne: 27. 4. 2020

Veřejná vyhláška – Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj – Čj.: 1904601/20/3200-11460-803051

Vyvěšeno dne: 13. 4. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – Ministerstvo zemědělství (Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů), č.j. 17110/2020-MZE-16212

Vyvěšeno dne: 13. 4. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2020, č.j. SR/0016/US/2020-2

Vyvěšeno dne: 18. 3. 2020

Vyhlášení záměru obce Heřmanovice na prodej pozemku 3351/4

Vyvěšeno dne: 15. 2. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2020 (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR), č. j. SR/0016/US/2020 ze dne 31. 1. 2020
Příloha 4
Vyřizuje: Vítek

Vyvěšeno dne: 12. 12. 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j.41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019
Příloha 1
Spisová značka.: 14LH22476/2019-16212
Č.j.: 63920/2019-MZE-16212
Vyřizuje: Ing. Jiří Bílý, Ph.D.

Vyvěšeno dne: 17. 9. 2019

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení správního řízení (ve věci udělení výjimky dle § 56 odst. 1 a 2 písm. d) a § 43 odst. 1 ZOPK a vydání souhlasu dle ust. § 44 odst. 3 ve spojení s ust. § 44b) ZOPK.)
Č.j.: MSK 138403/2019
Sp. zn.: ŽPZ/25616/2019/Pei 246.2 V5 N
Vyřizuje: Ing. Lenka Peichlová

Vyvěšeno dne: 17. 9. 2019

ROZHODNUTÍ – Městského úřadu Krnov, odboru životního prostředí, ve věci společného územního a stavebního řízení pro stavbu „Oprava horního vodovodu Heřmanovice“.
Č.j.: KRNOZP-69472/2019 MIKL
Sp. zn.: ZP-52382019-MIKL 231.2 V/5
Vyřizuje: Ing. Gabriela Miklušová

Vyvěšeno dne: 4. 9. 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
Č.j.: SR/0045/US/2019-2
Vyřizuje: Tomášková

Vyvěšeno dne: 30. 8. 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Spisová značka.: 14LH17445/2019-16212
Č.j.: 41508/2019-MZE-16212
V Praze dne: 30. 8. 2019
Vyřizuje: Ing. Věra Sobotková, CSc.
Rozdělovník k ČJ: 41508/2019-MZE-16212
Příloha č. 1 k č. j. 41508/2019-MZE-16212

Vyvěšeno dne: 9. 8. 2019

Oznámení o zahájení společného územního, stavebního a vodoprávního řízení a o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
čj.: KRNOZP-60099/2019 MIKL
sp. zn.: ZP-52382019-MIKL 231.2 V/5
ze dne: 08. 08. 2019
Vyřizuje: Ing. Gabriela Miklušová
Telefon: 554 697 334

Vyvěšeno dne: 14. 6. 2019

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu během úplné uzavírky silnice II/451 v extravilánu obcí Vrbno pod Pradědem a Karlovice, během realizace stavby „Oprava silnice II/451 Vrbno p. Pr. – Karlovice“
Mapa k vyhlášce

Vyvěšeno dne: 14. 6. 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vyvěšeno dne: 15. 5. 2019

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PREZENTACE ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY PRO SPRÁVNÍ OBVOD ORP KRNOV (doručení veřejnou vyhláškou)

Vyvěšeno dne: 23. 4. 2019

Zpřístupnění k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 2010229/19/3200-11460-803051 – DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019.

Vyvěšeno dne: 4. 4. 2019

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy, Č.j.: 18918/2019-MZE-16212

Vyvěšeno dne: 18. 3. 2019

Rozhodnutí o zařazení do sítě místních komunikací – Obec heřmanovice

Vyvěšeno dne: 15. 3. 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0150/US/2018-2, OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 2

Vyvěšeno dne: 14. 1. 2019

Oznámení o zahájení řízení o zařazení do sítě místních komunikací veřejnou vyhláškou

Vyvěšeno dne: 19. 12. 2018

Veřejná vyhláška – zveřejňuje na vědomí usnesení vydané podle § 156 správního řádu poznamenané do spisu: Usnesení – opravuje zřejmé nesprávnosti

Vyvěšeno dne: 12. 12. 2018

Veřejná vyhláška – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, odbor zvláštní ochrany přírody – NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1

Vyvěšeno dne: 16. 11. 2018

Veřejná vyhláška – Zveřejnění opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Vyvěšeno dne: 16. 11. 2018

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu územní studie krajiny pro správní obvod ORP KRNOV (doručení veřejnou vyhláškou)

Vyvěšeno dne: 23. 7. 2018

Veřejná vyhláška – doručení – Návrh zadání územního plánu Heřmanovice

Vyvěšeno dne: 3. 5. 2018

Veřejná vyhláška – Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj – Čj.: 2037604/18/3200-11460-803051

Vyvěšeno dne: 10. 4. 2018

Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desku
Veřejná vyhláška – Oznámení o projednání analytické části Územní studie krajiny správního obvodu ORP KrnovVeřejná vyhláška Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/452, III/4521, II/451, II/445, II/453, III/45812 a účelových komunikacích v rámci stavby „Opatření na Horní Opavě, 04.02 Nádrž Jelení, stavba č. 5751“Mapa – Uzavírka silnice 11/452 a 111/4521 Suchá nádrž Jelení

Vyvěšeno dne: 23. 3. 2018

Oznámení o projednání analytické části Územní studie krajiny správního obvodu ORP Krnov

Vyvěšeno dne: 10. 11. 2017

Ministerstvo zemědělství – Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, č.j. 66595/2017-MZE-16212

Vyvěšeno dne: 15. 9. 2017

Ministerstvo zemědělství – Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – NÁVRH OPATŘENÍ, č.j. 55197/2017-MZE-16212

Vyvěšeno dne: 8. 9. 2017 (9. 10. 2017 – Detail z listu k využití krajiny a Detail z listu vodní hospodářství a energetika)

Veřejná vyhláška – Doručení návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (návrh opatření obecné povahy) a oznámení o konání veřejného projednání – Čj.: MSK 109418/2017
Detail z listu k využití krajiny
Detail z listu vodní hospodářství a energetika

Vyvěšeno dne: 28. 4. 2017

Veřejná vyhláška – Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj – Čj.: 1952823/17/3200-11460-803051

Vyvěšeno dne: 17. 1. 2017

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – mimořádná veterinární opatření

Vyvěšeno dne: 3. 5. 2016

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Čj.: 1944643/16/3200-11460-803051
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Vyvěšeno dne: 9. 2. 2016

Ministerstvo zemědelství – Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, ČJ.: 155/2016-MZE-15120, Veřejná vyhláška – OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Vyvěšeno dne: 14. 9. 2015

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy – moru včelího plodu

Vyvěšeno dne: 14. 9. 2015

Krajský úřad MSK – Stanovení konce doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Vyvěšeno dne: 2. 6. 2015

JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU VRBNO POD PRADĚDEM v pátek 2.10.2015 v 10,00 hod.

Vyvěšeno dne: 19. 8. 2015

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY pro včelaře

Vyvěšeno dne: 11. 8. 2015

Krajský úřad MSK – Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje

Vyvěšeno dne: 6. 8. 2015

Lesy české republiky – Zákaz kouření a rozdělávaní ohňů v lese

Vyvěšeno dne: 5. 8. 2015

Nařízení obce Heřmanovice

Vyvěšeno dne: 8. 7. 2015

Návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Vyvěšeno dne: 30. 4. 2014

Veřejná vyhláška – Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj – Čj.: 1831153/14/3200-14400-803051

Vyvěšeno dne: 17. 12. 2013

Veřejná vyhláška – úhrada komunálního odpadu 2010-2012

Vyvěšeno dne: 25. 12. 2010

Veřejná vyhláška o vydání zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje formou opatření obecné povahy.

Vyvěšeno dne: 21. 4. 2010

Veřejná vyhlaška Krajského úřadu Moravskoslezskeho kraje: „Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje“ ze dne 14. 4. 2010.