Přeskočit na obsah

Úřední deska – Veřejné vyhlášky, vyhlášení a nařízení

Úřední deska obce Heřmanovice – Veřejné vyhlášky, vyhlášení a nařízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj – platba daně z nemovitých věcí

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Ostrava
Na Jízdárně 3162/3 dne
709 00 MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ
Čj.: 1420710/24/3200-11530-804492

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), oznamuje, že ode dne 12.04.2024 do dne 13.05.2024 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj ve dnech pondělí od

8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin

zpřístupněn k nahlédnutí

hromadný předpisný seznam čj. 1419536/24/3200-11530-804492, jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.

Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy bylo možné se s ním poprvé seznámit.

Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze pokynu Generálního finančního ředitelství o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů, zveřejněné na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz.

Den vyvěšení veřejné vyhlášky: 12.04.2024
Den sejmutí veřejné vyhlášky: 13.05.2024

L.S. Ing. Roman Staněk
vedoucí oddělení

Orginál dokumentu ke stažení v PDF

OZNÁMENÍ O DORUČENÍ NÁVRHU ÚP HOLČOVICE A O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU HOLČOVICE

Naše čj.: KRNOOVZP-166919/2023 jira
Naše sp. zn.: OVZP-30504/2023-jira 326.1 A/10
Vyřizuje: Jiras Martin, Ing.
Telefon: 554 697 712
E-mail: mjiras@mukrnov.cz
Datum: 13. 12. 2023

 

Veřejné projednání návrhu územního plánu HOLČOVICE s odborným výkladem se koná dne 17. ledna 2024 od 15:00 hod. v obecním domě v Holčovicích, č. p. 241.

 

Návrh územního plánu Holčovice spolu s vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území pro veřejné projednání (dále též jen „návrh ÚP HOLČOVICE“) je v tištěné podobě k veřejnému nahlédnutí ode dne 13.12.2023 do dne konání veřejného projednání na Obecním úřadě v Holčovicích.

 

Dále jsou dokumentace k nahlédnutí na webových stránkách města Krnova (www.krnov.cz pod odkazem „RADNICE“ – „Územní plánování“ – „Územní plány – spádové obce“ – „Projednávaná územně plánovací dokumentace“ – „územní plán Holčovice – návrh pro veřejné projednání“) a obce Holčovice (http://www.obecholcovice.cz pod odkazem „Obec“ – „Územní plán“ – „návrh územního plánu Holčovice s vyhodnocením vlivů pro veřejné projednání“).

 

DOKUMENT KE STAŽENÍ – OZNÁMENÍ O DORUČENÍ NÁVRHU ÚP HOLČOVICE A O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU HOLČOVICE