Přeskočit na obsah

Veřejné zasedání č. 2 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 12. 12. 2022 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Z činnosti výborů
5. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2023 a rozpočtových výhledů na léta 2024 a 2025
6. Projednání a schválení směrnice o finanční kontrole
7. Projednání a schválení směrnice o veřejných zakázkách
8. Projednání a schválení pravomocí starosty k provádění rozpočtových opatření
9. Rozpočtová opatření
10. Uzavření dohody o provedení práce s p. Pavlem Žilou na rok 2023
11. Informace o průběhu těžebních a pěstebních prací v obecních lesích
12. Informace o situaci pobočky České pošty v obci
13. Informace o odstranění zeleně z koryta Opavice
14. Informace o prodloužení platnosti rozhodnutí MŽP k průzkumnému území
15. Žádost ČEZ k odstranění zeleně
16. Záměry pronájmů obecních pozemků
17. Žádosti o dotace a dary
18. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany