Přeskočit na obsah

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Sil. č. I/57 v místě žel. přejezdu ev. č. 57-003A (P4410) u obce Třemešná

Čj.: MSK 111365/2023
Sp. zn.: DSH/14497/2023/Škr 280.4 S5
Vyřizuje: Ing. Jiří Škrabák
Telefon: 595 622 370
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 18.08.2023

Krajský úřad Moravskoslezského kraje vydává toto opatření obecné povahy, kdy v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu stanoví přechodnou úpravu provozu na silnici č. I/57 v místě žel. přejezdu ev. č. 57-003A (P4410) u obce Třemešná, k. ú. Třemešná a pozemních komunikacích v rámci uzavírky a vedení objízdné trasy. Více zde: ver_vyhl._zel_prejezd_tremesna.pdf

Rozhodnutí: Krajský úřad Moravskoslezského kraje na základě žádosti Správy železnic, s. o., IČ 20994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha zast. na základě plné moci spol. SEKNE, spol. s. r. o., IČ 62363701, se sídlem Hamerská 12, 772 00 Olomouc (dále jen žadatel) ze dne 21.06.2023, doplněné dne 04.08.2023 a po projednání, p o v o l u j e žadateli podle § 24 ZoPK a v souladu s § 39 odst. 4 vyhlášky omezení obecného užívání sil. č. I/57 v místě železničního přejezdu ev. č. 57-003A (P4410) u obce Třemešná, provozní staničení km cca 8,990, k. ú. Třemešná úplnou uzavírkou silničního provozu z důvodu opravy železničního přejezdu: rozhodnuti_povoleni_uzavirka_prejezd_tremesna.pdf