Přeskočit na obsah

Veřejná vyhláška – doručení – Návrh zadání územního plánu Heřmanovice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Doručení – NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEŘMANOVICE
Městský úřad Krnov, odbor výstavby jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Heřmanovice, doručuje dle § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „stavební zákon“), návrh zadání Územního plánu Heřmanovice (dále jen „návrh zadání“).
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Doručení – NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEŘMANOVICE

Návrh zadání je vystaven k veřejnému nahlédnutí v tištěné podobě na Městském úřadě Krnov, odboru výstavby (Krnov, Vodní ul. 1, 3. NP, kanc. Č. 712) a na Obecním úřadě v Heřmanovicích.
Návrh zadání je také zveřejněn na internetové adrese:
– www.krnov.cz, odkazem „RADNICE“ – „Územní plánování“ – „Územní plány – spádové obce“ „Projednávaná územně plánovací dokumentace“
– www.hermanovice.cz pod odkazem „Úřední deska – Veřejné vyhlášky, vyhlášení a nařízení“ (spolu s veřejnou vyhláškou o doručení návrhu zadání).

Návrh zadání územního plánu Heřmanovice určený k projednání ve smyslu § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný v souladu s § 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.
Návrh zadání územního plánu Heřmanovice