Přeskočit na obsah

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Krnov

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV
ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1
794 01 KRNOV

 

Váš dopis zn.: SSMSK/2023/04983/Ti
Ze dne: 16.02.2023
Naše čj.: KRNOOVZP-26521/2023 bedn
Naše sp. zn.: OVZP-6715/2023-bedn
632.1 S/5
Vyřizuje: Bednářová Lenka
Telefon: 554697601
E-mail: lbednarova@mukrnov.cz
Datum: 7. 3. 2023

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd Městský úřad Krnov, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný správní orgán ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 77 odst. 1 písm. c) a ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě žádosti, kterou dne 16.02.2023 podala Správa silnic Moravskoslezského kraje, IČO 00095711, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, prostřednictvím stř. Bruntál, Zahradní II/19, 792 11 Bruntál, a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR DI Bruntál, podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 3 a 5 zákona o silničním provozu a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

s t a n o v í

přechodnou úpravu provozu na komunikaci: silnice II. a III. třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Krnov

v termínu: od nabytí účinnosti tohoto stanovení do 31.12.2023

z důvodu: zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při činnosti spojené se správou, údržbou, měřením a opravou komunikací

v rozsahu úpravy: přechodná úprava provozu dle vybraných schémat uvedených v TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ (v obci dle schémat B/1, B/2, B/3, mimo obec dle schémat C/1, C/2, C/4, C/6, C/11, C/12, C/13)

 

Stanoveno_prechodne_upravy_provozu_na_silnicích_II._a_III._trid_sign

Stanoveni_prechodne_upravy_provozu_mapka