Přeskočit na obsah

Úřední deska – Veřejné vyhlášky, vyhlášení a nařízení

Úřední deska obce Heřmanovice – Veřejné vyhlášky, vyhlášení a nařízení

Rozhodnutí o výjimce dle § 43 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. – „Povolení výjimky ze zákazu použití chemického posypu“ na území CHKO Jeseníky, v rámci zimní údržby silnic v okrese Bruntál, a to na období v letech 2023/2024 a 2025/2026.

AOPK ČR – RP Olomoucko
oddělení SPRÁVA CHKO JESENÍKY
Šumperská 93
790 01 Jeseník
tel.: 607 236 592
ID DS: hwzdyhr
e-mail: jeseniky@nature.cz
www.olomoucko.nature.cz

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0148/OM/2023 – 5 VYŘIZUJE: Miloš Vlček DATUM: 19. září 2023

Rozhodnutí o výjimce dle § 43 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“) ze zákazu provádět chemický posyp cest dle § 26 odst. 1 písm. h) zákona na území CHKO Jeseníky „Povolení výjimky ze zákazu použití chemického posypu“ na území CHKO Jeseníky, v rámci zimní údržby silnic v okrese Bruntál, a to na období v letech 2023/2024 a 2025/2026.

Rozhodnutí ke stažení zde.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Sil. č. I/57 v místě žel. přejezdu ev. č. 57-003A (P4410) u obce Třemešná

Čj.: MSK 111365/2023
Sp. zn.: DSH/14497/2023/Škr 280.4 S5
Vyřizuje: Ing. Jiří Škrabák
Telefon: 595 622 370
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 18.08.2023

Krajský úřad Moravskoslezského kraje vydává toto opatření obecné povahy, kdy v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu stanoví přechodnou úpravu provozu na silnici č. I/57 v místě žel. přejezdu ev. č. 57-003A (P4410) u obce Třemešná, k. ú. Třemešná a pozemních komunikacích v rámci uzavírky a vedení objízdné trasy. Více zde: ver_vyhl._zel_prejezd_tremesna.pdf

Rozhodnutí: Krajský úřad Moravskoslezského kraje na základě žádosti Správy železnic, s. o., IČ 20994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha zast. na základě plné moci spol. SEKNE, spol. s. r. o., IČ 62363701, se sídlem Hamerská 12, 772 00 Olomouc (dále jen žadatel) ze dne 21.06.2023, doplněné dne 04.08.2023 a po projednání, p o v o l u j e žadateli podle § 24 ZoPK a v souladu s § 39 odst. 4 vyhlášky omezení obecného užívání sil. č. I/57 v místě železničního přejezdu ev. č. 57-003A (P4410) u obce Třemešná, provozní staničení km cca 8,990, k. ú. Třemešná úplnou uzavírkou silničního provozu z důvodu opravy železničního přejezdu: rozhodnuti_povoleni_uzavirka_prejezd_tremesna.pdf

Vyhlášení záměru obce Heřmanovice na pronájmy či pachty níže uvedených pozemků

Starosta obce Heřmanovice tímto vyhlašuje záměr obce pronajmout či propachtovat níže uvedené pozemky, a to za podmínek specifikovaných u jednotlivých pozemků.

Záměr obce Heřmanovice na pronájmy či pachty je zde.

Žádosti o pronájem nebo pacht níže uvedených pozemků obec přijímá do 5. 3. 2023.

V Heřmanovicích dne 17. 2. 2023