Přeskočit na obsah

Úřední deska – Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Úřední deska Obce Heřmanovice – Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Veřejné zasedání č. 4 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 5. 6. 2023 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO a informace k uplynulému období
4. Rozpočtová opatření
5. Energorozvody – smlouva o smlouvě budoucí
6. Česká pošta v obci
7. Žádosti o dotace a dary
8. Inovace dětského hřiště v centru obce
9. Regulace dopravy v obci
10. Nakládání s odpady
11. Nová zelená úspora Light v obci s MAS Krnovsko
12. Záměry prodeje pozemků, jiné žádosti k pozemkům
13. Různé (prostředí, lavičky, …)

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Veřejné zasedání č. 3 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 6. 3. 2023 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Rozpočtová opatření
5. Žádosti o dotace a dary
6. Sociální služby (např. možnost obědů)
7. Kulturní akce
8. Pronájmy a pachty obecních pozemků
9. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Veřejné zasedání č. 2 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 12. 12. 2022 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Z činnosti výborů
5. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2023 a rozpočtových výhledů na léta 2024 a 2025
6. Projednání a schválení směrnice o finanční kontrole
7. Projednání a schválení směrnice o veřejných zakázkách
8. Projednání a schválení pravomocí starosty k provádění rozpočtových opatření
9. Rozpočtová opatření
10. Uzavření dohody o provedení práce s p. Pavlem Žilou na rok 2023
11. Informace o průběhu těžebních a pěstebních prací v obecních lesích
12. Informace o situaci pobočky České pošty v obci
13. Informace o odstranění zeleně z koryta Opavice
14. Informace o prodloužení platnosti rozhodnutí MŽP k průzkumnému území
15. Žádost ČEZ k odstranění zeleně
16. Záměry pronájmů obecních pozemků
17. Žádosti o dotace a dary
18. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice se koná dne 21. 10. 2022 v 18 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení.
2. Složení slibu členů zastupitelstva obce.
3. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.
4. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
5. Schválení způsobu volby a volebního řádu pro volbu starosty a místostarosty.
6. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni.
7. Volba starosty.
8. Volba místostarosty.
9. Návrh na zřízení výboru finančního zastupitelstva obce a volba předsedy a členů výboru.
10. Návrh na zřízení výboru kontrolního zastupitelstva obce a volba předsedy a členů výboru.
11. Stanovení odměn zastupitelů.
12. Organizační záležitosti – schválení jednacího řádu obecního zastupitelstva a stanovení termínu příštího zasedání.
13. Různé.
14. Závěr

Na zasedání zveme všechny občany

Veřejné zasedání č. 18 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 12. 9. 2022 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Rozpočtová opatření
5. Žádosti o dotace
6. Oprava místní komunikace
7. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
8. Prodeje a pronájmy pozemků
9. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany